• Story Publishers
 • Fiscaal Advocaat Thierry Lauwers maakt de balans op van de fiscale rechtspraak. In het ‘Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2020’ biedt hij een overzicht van de meest opvallende fiscaalrechtelijke vonnissen en arresten van het voorbije jaar. Eén voor één werpen ze nieuw licht op vraagstukken, die relevant zijn voor de fiscale situatie van Belgische ondernemers en belastingplichtigen.

  In zijn jaarlijks overzicht van de Belgische fiscale rechtspraak behandelt Thierry Lauwers – vennoot en oprichter van Lauwers Fiscale Advocaten – meer dan vijftig vonnissen en arresten.

  Drie voorbeelden van fiscale rechtspraak uit 2020

  1. De aankoop van een bijna volledig vruchtgebruik van een appartement gefinancierd met een lening zonder enig perspectief of bewezen intentie van een (toekomstig economisch onderbouwd) rendement of meerwaarde, kan niet als een belegging worden aanzien zodat de daaraan verbonden kosten niet aftrekbaar zijn als beroepskosten.
  2. Om na te gaan of er sprake is van een abnormaal beheer van een privé-vermogen bij de overdracht van aandelen, dient nagegaan te worden wat elke andere burger, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou doen. Indien men slechts één specifiek bestanddeel van een vennootschap wenst over te dragen middels een aandelenoverdracht, en de vennootschap daarvoor ontdoet van alle nietdienstige bestanddelen, dan betreft dit een verrichting die elke andere burger, geplaatst in dezelfde omstandigheden, eveneens zou doen.
  3. De voorafgaande machtiging van de politierechter betreffende het visitatierecht van de fiscus t.a.v. woningen mag niet in algemene bewoordingen zijn gesteld maar moet concreet en specifiek zijn met vermelding van concrete feiten zoals welk onderzoek, welke woning, aan welke belastingambtenaren de machtiging wordt verleend en de redenen waarom de visitatie noodzakelijk is.

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2019

 • Story Publishers
 • Fiscaal Advocaat Thierry Lauwers maakt de balans op van de fiscale rechtspraak. In het ‘Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2019’ biedt hij een overzicht van de meest opvallende fiscaalrechtelijke vonnissen en arresten van het voorbije jaar.

  "In 2019 leidden vooral belastingen op bedrijfsbezoldigingen en inkomsten uit onroerende goederen tot onenigheid tussen belastingplichtigen en de fiscus. Dat de editie 2019 een pak omvangrijker is dan voorgaande jaargangen toont aan dat een juridische procedure voor veel belastingplichten steeds vaker de enige uitweg is", concludeert auteur Thierry Lauwers.

  Drie voorbeelden van fiscale rechtspraak uit 2019

  • Gent, 5 maart 2019: Goederen van het openbaar domein van de Staat en van het privaat domein, die bestemd zijn voor een openbare dienst of voor het algemeen belang, zijn van nature niet vatbaar voor belastingheffing. Deze belastingimmuniteit is niet van toepassing op vakantieverblijven voor (gepensioneerde) militairen en hun gezin.
  • Rb. Brugge, 15 april 2019: Vergoedingen uitgekeerd aan een bedrijfsleider in de vorm van huurgeld voor de uitbating van een praktijk zijn geen roerende inkomsten, maar bezoldigingen van de bedrijfsleider op basis van artikel 32 WIB 1992.
  • Gent, 22 oktober 2019: Het vestigen van een lokale belasting enkel ten aanzien van eigenaars van toeristische verblijfplaatsen gelegen in recreatieparken is niet verantwoord als onroerende goederen die niet gelden als toeristische verblijfplaats onbelast blijven.

Fiscaliteit anders bekeken: Internationaal fiscaal recht

 • Academia Press
 • Het internationaal fiscaal recht staat bekend als een vakgebied dat tot de moeilijkste domeinen van het fiscaal recht behoort. Het kan omschreven worden als het geheel van fiscale regels die de situaties regelen met een grensoverschrijdend element. Zoals iedere staat zijn eigen internationaal privaatrecht heeft, heeft iedere staat zijn eigen fiscaal recht bestaande uit enerzijds regels van het interne recht en anderzijds regels van internationaal recht.

  Dit boek behandelt eerst de dubbelbelastingverdragen aan de hand van het OESO-Modelverdrag, gekoppeld aan de omzetting in diverse bilaterale dubbelbelastingverdragen en de weergave ervan in de Belgische fiscale wetgeving. In het tweede deel van het boek wordt de grondig hervormde belasting van de niet-inwoners geanalyseerd.

Fiscaliteit anders bekeken: Regionale Belastingen

 • Academia Press
 • Dit handboek heeft als doel een handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de regionale belastingen. Het biedt inzicht in de voornaamste bronnen die de financiering regelen van de gemeenschappen en de gewesten. Aan de hand van relevante wetsartikels uit die bronnen, wordt het belastingwezen inzichtelijk gemaakt. 'Regionale belastingen' geeft tevens een overzicht van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Fiscaliteit anders bekeken: Lokale Belastingen

 • Academia Press
 • Iedere dag wordt de belastingplichtige in zijn dagelijkse praktijk geconfronteerd met lokale belastingen. De tijd dat de lokale belastingen als het kleine broertje van de fiscaliteit werden aanzien, is definitief voorbij. Ook voor internationale ondernemingen begint de last van de lokale belastingen door te wegen, zeker nu vele staatskassen (bijna) volledig leeg zijn.

  Dit handboek heeft als doel om een eerste handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de lokale belastingen. De lokale belastingen worden anders bekeken, voornamelijk vanuit de rechten en verweermiddelen.

Annual Review Tax Law Jurisprudence 2018

 • Story Publishers

Annual Review Tax Law Jurisprudence 2017

 • Story Publishers

Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2016-2017

 • Kluwer

Tax law from a different point of view: International fiscal tax law

 • Academia Press

Tax law from a different point of view: Regional taxes

 • Academia Press

Annual Review Tax Law Jurisprudence 2016

 • Story Publishers

Tax law from a different point of view: Local taxes

 • Academia Press

Annual Review Tax Law Jurisprudence 2015

 • Story Publishers

Annual Review Tax Law Jurisprudence 2014

 • Story Publishers

BTW-Handleiding voor advocaten

 • Larcier

Annual Review Tax Law Jurisprudence 2013

 • Story Publishers

Annual Review Tax Law Jurisprudence 2012

 • Story Publishers

Handbook Local taxes: Municipal and provincial taxes “from another point of view”.

 • Academia Press

Handbook Regional taxes: Quo vadis?

 • Academia Press

Handbook International fiscal tax law

 • Academia Press

Annual Review Tax Law Jurisprudence 2011

 • Story Publishers

Annual Review Tax Law Jurisprudence 2010

 • Story Publishers

Handboek Bezetting ter bede

 • Story Publishers

Annual Review Tax Law Jurisprudence 2009

 • Story Publishers

Local taxes and tax authority

 • Kluwer

Regional taxes and tax authority

 • Kluwer

De afschaffing van de effecten aan toonder

 • Vanden Broele

Bestendig Handboek Huur en Handelshuur

 • Story Publishers

Annual Review Tax Law Jurisprudence 2008

 • Story Publishers

Een pand bouwen en verbouwen

 • Acco