Skip to main content

Hoe kan ik een roerend goed schenken?

You are here:

Een roerend goed kan worden geschonken door middel van een notariële akte, een handgift of een bankgift (een overschrijving van rekening tot rekening). In de laatste twee gevallen is de registratie niet verplicht. U betaalt dan ook geen schenkbelasting. Enkel indien een notariële akte of een onderhands bewijs ter registratie wordt aangeboden dat de schenkbelasting verschuldigd is.

Toch verdient het aanbeveling om de schenking te laten registreren. De registratie kan in de eerste plaats nuttig zijn als het eigendomsrecht van de begiftigde later zou worden betwist. Als de schenker binnen een termijn van drie jaar na de schenking overlijdt, zal u erfbelasting verschuldigd zijn op de verkoopwaarde van de geschonken goederen. Dit zorgt ervoor dat u aanzienlijk zwaarder belast zal worden dan wanneer louter schenkingsrechten zouden zijn verschuldigd.

Indien u kiest voor een schenking via notariële akte, zal u de verschuldigde schenkbelasting moeten betalen aan de notaris. Na ontvangst van het aanslagbiljet, zal de notaris dit bedrag vervolgens vereffenen met de gelden die hem werden voorgeschoten.

Indien u ervoor kiest om de onderhandse akte ter registratie aan te bieden, moet dit gebeuren op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid. U zal vervolgens zelf een aanslagbiljet ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst, waarna u de schenkbelasting rechtstreeks moet betalen.

Was this article helpful?
Dislike 0