Skip to main content

Hoe zit de belastingregeling voor de deeleconomie in elkaar?

You are here:

Voor het leveren van bepaalde diensten door een particulier aan een andere particulier via tussenkomst van een elektronisch platform dat erkend of georganiseerd is door de overheid, geldt een specifieke belastingregeling.

De belastingregeling geldt dus noch voor de levering van goederen, noch wanneer de diensten worden geleverd door en/of aan een persoon die handelt in het kader van zijn beroepswerkzaamheid. Er kan dus enkel aanspraak op gemaakt worden indien het gaat over diensten die verleend worden in het kader van de deeleconomie in een relatie tussen gelijkwaardige partijen en buiten elke beroepsactiviteit.

De betrokken inkomsten zijn vrijgesteld als diverse inkomsten wanneer het brutobedrag ervan, samengenomen met het brutobedrag van de inkomsten uit occasionele diensten tussen burgers en het brutobedrag van de vergoedingen voor verenigingswerk, 6.540,00 EUR  voor aanslagjaar 2023 (7.170 euro EUR aanslagjaar 2024) per jaar niet overschrijdt.

Het voormelde brutobedrag omvat het bedrag dat werkelijk is betaald of toegekend door het erkend elektronisch platform of door tussenkomst ervan, verhoogd met alle sommen die door (tussenkomst van) het platform werden ingehouden.

Indien de vernoemde grens wordt overschreden in het kalenderjaar of het vorige kalenderjaar, is de vrijstelling niet toepasselijk en zijn de inkomsten volledig belastbaar als beroepsinkomen.

Was this article helpful?
Dislike 2