Skip to main content

Kan de krotbelasting worden opgeschort?

You are here:

Er kan een opschorting van de krotbelasting worden toegekend door de inventarisbeheerder wegens:

  • het verwerven van een zakelijk recht; of
  • renovatiewerken.

Ten eerste kan de heffing bij de verkrijging van een zakelijk recht van volle eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht worden opgeschort gedurende een periode van twee jaar. De opschorting neemt een aanvang op het ogenblik van de eigendomsoverdracht. Om de opschorting definitief te verwerven, mag er in de periode van opschorting evenwel geen nieuwe overdracht plaatsvinden. Bovendien moet de woning binnen de voormelde periode worden geschrapt uit de inventaris of moet er vóór het verstrijken van de opschortingsperiode een bijkomende periode van vrijstelling of opschorting (bv. wegens renovatie) toegekend worden, die achteraf niet ongedaan wordt gemaakt. Indien niet werd voldaan aan deze twee vereisten na twee jaar, zal u alsnog de opgeschorte heffing zijn verschuldigd.

Ten tweede zal de heffing worden opgeschort als u bewijst dat u de nodige renovatiewerkzaamheden gaat uitvoeren aan het betrokken pand. U moet hiertoe enkele documenten voorleggen aan de inventarisbeheerder. De opschorting eindigt op het ogenblik van beëindiging van de werken en duurt in ieder geval in principe maximaal vier jaar. Als de opschorting ongedaan wordt gemaakt, bent u ook hier alsnog de opgeschorte heffing verschuldigd.

Was this article helpful?
Dislike 0