Skip to main content

Waarop ben ik als niet-inwoner belastbaar?

You are here:

Artikel 228 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen geeft een limitatieve opsomming van de inkomsten die in België belastbaar zijn. Voor elke categorie wordt een ‘aanknopingsfactor’ bepaald (bv. ligging in België, Belgische schuldenaar, activiteit in België, …). Kort gesteld gaat het onder meer om:

  • inkomsten van onroerende goederen die in België zijn gelegen;
  • roerende inkomsten ten laste van een Belgische inwoner (natuurlijke persoon of vennootschap) of van een Belgische inrichting van een buitenlandse onderneming;
  • roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong wanneer een bepaald aspect van de betalingsverrichting zich in België situeert;
  • winst van een buitenlandse onderneming die in België over een vaste inrichting beschikt;
  • bezoldigingen ten laste van een inwoner of een Belgische inrichting van een buitenlandse onderneming (tenzij de werkzaamheid in het buitenland wordt uitgeoefend en de bezoldiging wordt toegerekend op het resultaat van de buitenlandse inrichting)
  • bezoldigingen van een niet-inwoner die voor de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid meer dan 183 dagen gedurende een periode van twaalf maanden in België verblijft;
  • pensioenen ten laste genomen door een Belgische belastingplichtige of Belgische inrichting van een buitenlandse belastingplichtige.
Was this article helpful?
Dislike 0