Skip to main content

Wanneer maken de inkomsten uit de deeleconomie beroepsinkomsten uit?

You are here:

De inkomsten uit de deeleconomie maken beroepsinkomsten uit wanneer:

  • de bruto-inkomsten van het lopende jaar of het vorige jaar de grens van 6.540,00 EUR overschrijden voor aanslagjaar 2023 (behoudens tegenbewijs) (7.170,00 euro voor aanslagjaar 2024);
  • deze inkomsten reeds beroepsinkomsten uitmaakten voor het vorige jaar; of
  • de diensten zijn verricht tijdens het lopende jaar in het kader van een beroepswerkzaamheid.

Dit laatste zal inzonderheid het geval zijn indien deze diensten nauw verbonden zijn met de activiteit die de belastingplichtige uitoefent als zelfstandige of met de activiteit van de vennootschap waarvan hij bedrijfsleider is. In zulks geval mogen de inkomsten niet worden gekwalificeerd als diverse inkomsten, maar maken zij beroepsinkomsten uit, ongeacht hun bedrag.

Was this article helpful?
Dislike 0