Skip to main content

Wat is de belasting van niet-inwoners?

You are here:

Belasting van niet-inwoners is een belasting op inkomsten van belastingplichtigen wiens fiscale woonplaats niet in België is gevestigd. Deze niet-inwoners zijn enkel belastbaar op hun inkomsten van Belgische oorsprong.

Er kunnen drie types niet-inwoners onderscheiden worden:

  • Niet-inwoners natuurlijke personen, zoals diplomaten van vreemde staten
  • Buitenlandse vennootschappen en entiteiten die geen maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België hebben
  • Vreemde staten, staatkundige onderdelen en plaatselijke gemeenschappen daarvan

Of iemand als inwoners of niet-inwoner kwalificeert is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden.
Let op: er geldt een streng toezicht op fictieve verhuizingen.

Was this article helpful?
Dislike 4