Skip to main content

Wat is een rijksinwoner?

You are here:

Onder rijksinwoners worden verstaan:

(i) De natuurlijke personen die:

  • Hun woonplaats in België hebben gevestigd
  • Wanneer ze geen woonplaats in België hebben, hun zetel van fortuin in België hebben gevestigd

De vestiging van de woonplaats of van de zetel van fortuin in België wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Evenwel worden, behoudens tegenbewijs, geacht hun woonplaats in België te hebben gevestigd de natuurlijke personen die in het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn ingeschreven.
Voor gehuwden wordt de belastingwoonplaats bepaald door de plaats waar het gezin is gevestigd.

(ii) De Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in het buitenland zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden

(iii) De andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland die hun werkzaamheden in het buitenland uitoefenen in een land waarvan zij geen onderdaan zijn of waar zij niet duurzaam verblijf houden, alsmede hun inwonende gezinsleden, daaronder niet begrepen consulaire ere-ambtenaren

(iv) De andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische Staat, van de Gemeenschappen, Gewesten, provincies, agglomeraties, (federaties van) gemeenten, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, die de Belgische nationaliteit bezitten en hun werkzaamheden buitenlands uitoefenen in een land waar zij niet duurzaam verblijf houden.

Was this article helpful?
Dislike 2