Skip to main content

Wat is het kadastraal inkomen (K.I.)?

You are here:

Aan elk onroerend goed gelegen in België is een kadastraal inkomen toegekend. Dit werd bepaald door de Algemene administratie der Patrimoniumdocumentatie, dat een afdeling van de federale overheid is.

Het kadastraal inkomen is het fictief inkomen dat wordt geacht overeen te stemmen met het gemiddeld jaarlijks netto-huurinkomen. Deze inkomsten werden forfaitair vastgesteld op 1 januari 1975. Gezien de federale overheid nog geen periodieke herschatting heeft doorgevoerd, gebeurt de aanpassing van het K.I. via een indexatiecoëfficiënt. Voor aanslagjaar 2023 bedraagt deze coëfficiënt 2,0915. Een geïndividualiseerde (her)schatting van het K.I. is mogelijk voor nieuwe onroerende goederen of nadat er ingrijpende verbouwingswerken zijn gebeurd.

Was this article helpful?
Dislike 0