Skip to main content

Welke inkomsten worden beoogd?

You are here:

Het gaat om inkomsten uit dienstverrichtingen die een particulier, die niet in het kader van zijn beroepsactiviteit handelt, aan een andere particulier levert, onder de volgende voorwaarden:

  • De betrokken diensten worden enkel aan particulieren geleverd die niet in het kader van hun beroepswerkzaamheid handelen;
  • De inkomsten genereren niet uitsluitend roerende inkomsten, onroerende inkomsten of inkomsten uit de onderverhuring van onroerende goederen;
  • De diensten worden verricht in het kader van overeenkomsten die tot stand zijn gekomen door tussenkomst van een door de overheid erkend elektronisch platform;
  • De inkomsten worden enkel door dit platform of door tussenkomst ervan betaald; en
  • De inkomsten komen enkel voort uit diensten geleverd in het kader van de deeleconomie of in het kader van de occasionele diensten tussen burgers*.

De belastingregeling geldt dus noch voor de levering van goederen, noch wanneer de diensten worden geleverd door en/of aan een persoon die handelt in het kader van zijn beroepswerkzaamheid.

De laatste voorwaarde komt erop neer dat van zodra voor een bepaald jaar een inkomen voor een dienst wordt verkregen als gewoon divers inkomen of beroepsinkomen, de belastingregeling niet meer kan worden toegepast voor andere inkomsten uit diensten van dezelfde aard (zelfs indien werd voldaan aan de overige vereisten).

*Het gaat om beperkte, niet-beroepsmatige, prestaties die burgers rechtstreeks voor andere burgers verrichten in het kader van hun vrije tijd. Het gaat onder meer om de oppas van kinderen, sportlessen of kleine onderhoudswerken aan of rondom de woning.

Was this article helpful?
Dislike 0