Skip to main content

Wie is onderworpen aan de rechtspersonenbelasting?

You are here:

Vier categorieën van belastingplichtigen zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting:

  • De Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de openbare kerkelijke instellingen, de hulpverleningszones, de politiezones en de polders en wateringen;
  • De rechtspersonen die ingevolge artikel 180 van het Wetboek Inkomstenbelastingen niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen;
  • De rechtspersonen die in België hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer hebben en geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, of ingevolge artikel 181 en 182 van het Wetboek Inkomstenbelastingen niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen;
  • De verenigingen die niet worden bedoeld door de voorgaande bepalingen, die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, die geen winsten of baten verkrijgen en die voor een termijn van ten minste zes opeenvolgende belastbare tijdperken op de door de Koning bepaalde wijze hebben geopteerd aan de rechtspersonenbelasting te worden onderworpen
Was this article helpful?
Dislike 0