Skip to main content

Wie valt er onder het toepassingsgebied van de Belgische personenbelasting?

You are here:

De rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting.

Aan de personenbelasting zijn niet onderworpen:

(i) De buitenlandse diplomatieke ambtenaren en de consulaire beroepsambtenaren die in België zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden

(ii) De andere leden van buitenlandse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België, alsmede hun inwonende gezinsleden, mits:

  • De betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten
  • Niet duurzaam verblijf houden in België
  • Op voorwaarde van wederkerigheid

(iii) Ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van vreemde Staten of staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan of van een buitenlands publiekrechtelijk lichaam, mits

  • De betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten
  • Niet duurzaam verblijf houden in België
  • Op voorwaarde van wederkerigheid
  • Hun diensten niet verstrekken in het kader van enig handels- of nijverheidsbedrijf

(iv) de (meeste) natuurlijke personen ingeschreven in het wachtregister

Was this article helpful?
Dislike 1