Skip to main content

Wie wordt aanzien als ‘uiteindelijk begunstigde’?

You are here:

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen:

 • De natuurlijke perso(o)n(en) die (on)rechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden;
 • De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over de vennootschap via andere middelen (bv. een aandeelhoudersovereenkomst of het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen);
 • De natuurlijke perso(o)n(en) die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd; of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde perso(o)n(en) de uiteindelijke begunstigde(n) is/zijn.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen:

 • De leden van de raad van bestuur;
 • De personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 • De personen belast met het dagelijks bestuur;
 • De stichters van een stichting;
 • De natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vereniging of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 • Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts, fiduciën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:

 • De oprichter;
 • De fiduciebeheerder(s) of trustee(s);
 • De eventuele protector;
 • De begunstigden in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is;
 • Elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij (in)directe eigenaar is of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent.
Was this article helpful?
Dislike 0