Skip to main content

Aan welke voorwaarden moet een startende vennootschap voldoen om te kunnen genieten van de tax shelter?

You are here:

De startende vennootschap moet maar liefst voldoen aan 11 cumulatief te vervullen voorwaarden. Deze worden beknopt opgesomd:

1. Binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van vennootschap uit EER die ‘startend’ is.

2. Niet opgericht in kader van fusie of splitsing.

3. Het is een kleine vennootschap.

4. Het is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap.

5. Het is geen vastgoedvennootschap.

6. De voornaamste bron van inkomsten betreft niet inkomsten uit management- of bestuursovereenkomsten.

7. De vennootschap is niet beursgenoteerd.

8. De vennootschap keerde nog geen dividenden uit of voerde nog geen kapitaalvermindering door.

9. De vennootschap bevindt zich niet in de voorwaarden va neen collectieve insolventieprocedure.

10. De vennootschap gebruikt de ontvangen sommen niet voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen.

11. De vennootschap mag na de storting van de sommen door de belastingplichtige niet meer dan 250.000 euro fiscaal aangemoedigde inbrengen ontvangen hebben tijdens haar bestaan. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

Was this article helpful?
Dislike 0