PRIVACY POLICY

Deze Privacy Verklaring werd opgesteld om de personen wiens persoonsgegevens wij verwerken, te informeren over het gegevensbeschermingsbeleid van Lauwers Fiscale Advocaten.

I. Wie zijn wij?

Lauwers Fiscale Advocaten is een volledig onafhankelijk advocatenkantoor, met vestigingen in de drie Gewesten van België.

Wij zijn “verwerkingsverantwoordelijke” als wij persoonsgegevens van u verwerken in de hierna aangehaalde situaties (zie punt II.).

II. Lauwers Fiscale Advocaten respecteert uw privacy

In het kader van onze activiteiten worden persoonsgegevens verzameld, bewaard, openbaar gemaakt, kortom “verwerkt” in de brede zin van het woord, in lijn met de toepasselijke privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de desbetreffende nationale uitvoeringswetgeving).

Deze Privacy Verklaring is opgebouwd in functie van de verschillende situaties waarin een persoon zich kan bevinden ten opzichte van het kantoor. Op die manier kan u alleen lezen wat voor u relevant is.

U bent cliënt bij ons Zie punt 1.
U bezoekt ons kantoor Zie punt 2.
U ontvangt onze Mailings Zie punt 3.
U heeft uw contactgegevens doorgegeven aan ons (via uw visitekaartje, sociale media, …) Zie punt 4.
U neemt contact op met ons (via e-mail, telefonisch,…) Zie punt 5.
U bezoekt onze website Zie punt 6.
U solliciteert of hebt gesolliciteerd bij ons Zie punt 7.

1. Als u client bent bij Lauwers Fiscale Advocaten

Alle juridische dienstverleners, waartoe wij behoren, dienen volgens de geldende wetgeving te beschikken over bepaalde informatie en/of documenten met betrekking tot de identiteit van hun cliënten. Indien cliënte een rechtspersoon is, gaat dit over de vertegenwoordigers van die rechtspersoon.

In deze context kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Persoonsgegevens (door u verstrekt) Verwerkingsdoeleinden
naam, geboortedatum, adres, kopieën van paspoort / identiteitskaart, functie, kwalificatie als politiek prominent persoon, uittreksels uit (al dan niet openbare) registers om u te identificeren, om na te gaan of u bevoegd bent om onze cliënt te vertegenwoordigen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
naam, firmanaam, contactgegevens, kopieën van paspoort / identiteitskaart,  handtekeningen, financiële informatie, bankgegevens, uittreksels uit (al dan niet openbare) registers contact met u opnemen, een dossier openen, conflicten oplossen, onze diensten aan u verlenen, u onze facturen toe sturen, voor e-billing doeleinden, om betalingen en vorderingen te kunnen vergelijken, voor het beheer van de vorderingen, om vorderingen te innen of te laten innen, om u nieuwjaarswensen te sturen, om eventuele klachten en geschillen af te handelen, met het oog op bedrijfscontinuïteit, en om onze rechtspositie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen

Deze persoonsgegevens worden dus louter voor professionele doeleinden verwerkt. Ze worden daarenboven enkel gedeeld met derde partijen voor zover dit vereist is voor de hierboven vermeldde doeleinden. De bewaring van deze persoonsgegevens is beperkt tot 7 jaar na het einde van de cliëntrelatie.

2. Als u bezoeker bent van Lauwers Fiscale Advocaten

Als u de kantoren van Lauwers Fiscale Advocaten bezoekt, dan kan het zijn dat u op onze camerabeelden verschijnt.

Wij gebruiken camera’s om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen onze kantoren binnenkomen, om onze zaken (belangen), eigendommen en medewerkers te beschermen en om onregelmatigheden te kunnen onderzoeken en afhandelen. Waar relevant gebruiken wij de camerabeelden ook om onze rechtspositie vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen in geval van gerechtelijke procedures. Het gebruik van camera’s is gebaseerd op ons legitiem belang om onze kantoren te beschermen tegen toegang door onbevoegden, in het bijzonder met het oog op de vertrouwelijke informatie die in onze kantoren wordt bewaard.

Als algemene regel geldt dat we de camerabeelden gedurende 24 uur bewaren. Als de camerabeelden onregelmatigheden zouden vertonen, zullen we de camerabeelden langer bewaren, zodat we deze onregelmatigheden kunnen onderzoeken en aanpakken. Na deze periodes worden de camerabeelden vernietigd.

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij strafbare feiten die blijken uit de camerabeelden, delen wij relevante camerabeelden met de inlichtingen- en opsporingsautoriteiten of -instanties. Voorts zullen wij, indien wij (wettelijk) daartoe verplicht zijn, de camerabeelden op verzoek van de bevoegde autoriteiten ter beschikking stellen en kunnen wij de camerabeelden als bewijsmateriaal gebruiken in een gerechtelijke procedure en daarmee de camerabeelden ter beschikking stellen van de bevoegde rechter en tegenpartijen.

3. Als u Mailings ontvangt van Lauwers Fiscale Advocaten

Als volledig onafhankelijk advocatenkantoor garanderen wij advies op hoog niveau en zetten wij ons in om op de meest efficiënte manier te voldoen aan de behoeften van ons cliënteel op het hoogste kwaliteitsniveau. Ons succes danken wij aan onze cultuur, onze reputatie en het vertrouwen dat onze cliënten in ons stellen. Dit blijkt ook uit onze updates op maat, nieuwsbrieven en evenementen.

Om u deze op maat gemaakte updates en nieuwsbrieven te sturen en u uit te nodigen voor evenementen met betrekking tot zaken voor uw belang (de Mailings), verwerken wij uw persoonsgegevens in onze CRM-systemen. In het kader van onze Mailings verzamelen wij uw persoonsgegevens omdat u onze cliënt bent of een andere gewaardeerde contactpersoon.

We kunnen informatie over u verzamelen:

  • rechtstreeks van u, zoals de informatie die u ons hebt verstrekt toen u zich voor onze Mailings aanmeldde;
  • uit algemeen bekende lijsten van verenigingen waarvan zowel u als het kantoor lid zijn;
  • uit andere bronnen, zoals van uw collega’s of zakenrelaties.

Als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze Mailings is er enerzijds uw toestemming, of anderzijds onze legitieme belangen als u onze cliënt bent. Ons legitiem belang vertaalt zich in onze doelstelling om relevante fiscale ontwikkelingen te communiceren en onze gewaardeerde cliënten en contacten uit te nodigen voor evenementen. We streven er ook naar alleen relevante Mailings te sturen, onze Mailings te personaliseren en onze database up-to-date te houden.

Hieronder vindt u een oplijsting van welke persoonsgegevens we over u verzamelen en voor welke doeleinden:

naam (initialen)* om onze Mailings correct te adresseren
adres (zakelijk en privé) om contact met u op te nemen
functie of beroep om u correct aan te spreken en onze Mailings aan te passen
titel(s) om u correct te benaderen
e-mailadres* om contact met u op te nemen en u de Mailings te sturen
telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of faxnummer om contact met u op te nemen
geslacht om u correct te benaderen
bedrijf of organisatie om uw bedrijf of organisatie op uw naambadge te zetten
naam van uw partner

 

om uw partner uit te nodigen op onze evenementen (indien van toepassing)
link naar uw LinkedIn pagina

 

om uw persoonsgegevens up-to-date te houden
opt-in/opt-out voor marketingmateriaal de correcte registratie en opvolging van elke opt-in of opt-out die u ons hebt meegedeeld, om ervoor te zorgen dat onze Mailings zijn aangepast aan uw uitdrukkelijke wensen en om ervoor te zorgen dat u niet langer ongewenste Mailings ontvangt

Wij zijn verplicht de met een sterretje (*) gemarkeerde persoonsgegevens te verwerken om u de Mailings te kunnen sturen. Natuurlijk kunt u weigeren om ons bepaalde van deze persoonsgegevens te geven. Houdt er rekening mee dat dit ertoe kan leiden dat wij u de Mailings niet kunnen sturen of dat wij u niet correct kunnen aanspreken in deze Mailings.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, het kantoor maakt er enkel voor bovenvermelde doeleinden intern gebruik van.

Wij zullen uw persoonsgegevens zoals hierboven vermeld opslaan tot het moment dat u ons hebt geïnformeerd dat u onze Mailings niet langer wenst te ontvangen, we de verzending van de relevante Mailings staken, of het blijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is.

4. Als u ons uw visitekaartje geeft of anderszins uw contactgegevens aan Lauwers Fiscale Advocaten verstrekt

Indien u uw visitekaartje aan (een medewerker of partner van) Lauwers Fiscale Advocaten heeft gegeven of anderszins uw contactgegevens aan ons heeft bezorgd, verwerken wij deze persoonsgegevens (zoals uw naam, contactgegevens, bedrijf, functie) om: contact met u op te nemen en om u bijvoorbeeld te vragen of u zich wilt abonneren op onze Mailings; of dat u ons uw contactgegevens hebt verstrekt voor een bepaald doel, zoals om u informatie te sturen over ons kantoor of een specifieke zaak, om u deze informatie te sturen.

Als wettelijke grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is er enerzijds uw toestemming (door het actief verstrekken van uw contactgegevens aan ons voor een bepaald doel), anderzijds is er het legitiem belang van het kantoor. Onze legitieme belangen vertalen zich in onze doelstelling om relevante fiscale ontwikkelingen te communiceren en onze gewaardeerde contacten uit te nodigen voor evenementen.

5. Als u een e-mail stuurt of anderszins contact opneemt met Lauwers Fiscale Advocaten

Als u per e-mail of op een andere manier contact opneemt met Lauwers Fiscale Advocaten (bijvoorbeeld per gewone post), verwerken wij bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dit omvat uw naam, e-mailadres en de inhoud van uw e-mail, post of andere communicatie.

Wij zullen deze informatie gebruiken om uw e-mail, post of andere communicatie te behandelen. Verder zal, waar relevant, uw e-mail, post of andere communicatie worden gebruikt om de rechtspositie van onze cliënt te verdedigen, en zullen deze worden opgenomen in onze dossiers en desgevallend aangewend worden in juridische procedures.

Alle e-mails die naar en door onze medewerkers worden gestuurd, worden opgeslagen in onze back-up bestanden voor 20 jaar voor administratieve doeleinden en om onze rechtspositie vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen in het geval van claims of geschillen.

6. Als u onze website bezoekt

Als u onze website bezoekt, worden bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben verzameld en verder verwerkt. Om meer te weten te komen over welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden, verwijzen wij u naar onze Cookie Policy op onze website, die u hier kunt vinden.

7. Als u wilt solliciteren of gesolliciteerd hebt bij Lauwers Fiscale Advocaten

In het kader van uw sollicitatie bij Lauwers Fiscale Advocaten verwerken wij bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

De meeste van deze persoonsgegevens, zoals uw persoonlijke contactgegevens en uw curriculum vitae, worden door u zelf aan ons verstrekt. We kunnen ook persoonsgegevens over u verkrijgen van andere partijen, zoals uitzendbureaus, headhunters of selectiebedrijven. Verder verkrijgen wij uw persoonsgegevens van andere bronnen, zoals sociale media platformen zoals LinkedIn. Welke persoonsgegevens wij over u van anderen verzamelen en voor welke doeleinden wij deze informatie zullen gebruiken, wordt hieronder opgelijst:

naam (initialen)*, adres (zakelijk en privé), e-mailadres*, telefoonnummer, mobiele-telefoonnummer of faxnummer

 

om u te identificeren en correct aan te spreken, te verdedigen en uit te oefenen en om te voldoen aan de afspraken die wij hebben met uitzendbureaus, headhunters en selectiebedrijven
taal, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssituatie, geslacht om u correct te benaderen

 

(profiel)foto om u te identificeren
opleiding, competenties, beroepservaring om vast te stellen of u geschikt bent voor en voldoet aan alle relevante eisen voor het vervullen van de functie waarvoor u solliciteert en die past in de bedrijfscultuur van Lauwers Fiscale Advocaten, om te voldoen aan de afspraken die wij hebben met uitzendbureaus, headhunters en selectiebedrijven
huidig inkomen

 

om een indicatie te hebben in het remuneratiepakket dat wij u kunnen bieden, eventuele klachten af te handelen en de (rechts)positie van Lauwers Fiscale Advocaten vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen en om te voldoen aan de afspraken die wij hebben met uitzendbureaus, headhunters en selectiebedrijven

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de sollicitatie- en selectieprocedure te doorlopen voordat wij eventueel een overeenkomst aangaan. Gezien de aard van onze diensten hebben wij er bovendien een legitiem belang bij deze persoonsgegevens te verwerken om ervoor te zorgen dat wij deskundig en integer personeel in dienst nemen / de samenwerking opstarten met medewerkers.

Uw persoonsgegevens worden tijdens onze sollicitatie- en selectieprocedure bewaard tot 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure.

III. Gegevensbescherming en -beveiliging

Als volledig onafhankelijk advocatenkantoor staat Lauwers Fiscale Advocaten garant voor topadvies. We streven ernaar om op de meest efficiënte manier te voldoen aan de behoeften van de cliënt op het hoogste kwaliteitsniveau. We hebben drie verschillende vestigingen en opereren in een dynamische bedrijfsomgeving waar we sterk afhankelijk zijn van informatiesystemen en computernetwerken. Het is van essentieel belang dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van onze cliëntinformatie te allen tijde wordt gevrijwaard door het beheren van de risico’s waaraan zij worden blootgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke/regelgevende vereisten en interne normen.

IV. Uw rechten en hoe deze kunt uitoefenen

U kunt ons vragen om informatie over en toegang tot uw persoonsgegevens, alsook om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Voorts heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken, uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en uw persoonsgegevens door te (laten) geven aan een andere organisatie.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon binnen ons kantoor of met onze privacyverantwoordelijke via privacy@lauwers-seutin.be

Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, de contactgegevens vindt u op:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

***

Andere (occasionele) websites, apps en andere digitale platformen van Lauwers Fiscale Advocaten vallen onder dezelfde privacyverklaring en hetzelfde cookiebeleid.

Lauwers Fiscale Advocaten behoudt zich het recht voor om de Privacy Verklaring, wanneer nodig, te veranderen.

Deze Privacy Verklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 04.07.2018.

De meest recente versie van de Privacy Verklaring kan u altijd vinden op deze pagina.