ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA (KBO 866418153, BTW nr. BE 0866.418.153) levert haar diensten via haar advocaten en haar aangestelden onder huidige algemene voorwaarden.  Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de advocaten van Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA.

3. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA verstrekte informatie.

4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derde kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

5. Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA rekent haar basiserelonen aan volgens uurtarieven. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Een overzicht kan op eerste verzoek worden verkregen. Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA kan halfjaarlijks het uurtarief algemeen of voor bepaalde advocaten aanpassen. Volgende elementen kunnen een bijkomend ereloon verantwoorden: het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. Naast de algemene kantoorkosten, worden enkel de werkelijke administratieve kosten in rekening gebracht en worden de specifieke of uitzonderlijke administratieve kosten afzonderlijk aangerekend. De erelonen van gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, worden afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd.

6. Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen.  Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA rekent haar diensten periodiek in ereloonstaten aan. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord. Ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na datum. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrest verschuldigd en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het gevraagde bedrag, met een minimum van 30 EUR. Ontvangen derdengelden zullen aangewend worden ter betaling bij compensatie van openstaande facturatie en/of nog te factureren geleverde prestaties en kosten behoudens het afzien hiervan door Advocatenkantoor Thierry Lauwers. Bij wanbetaling kan Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgehad.

7. De cliënt en Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

8. Elke aan Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om beroep te doen op de diensten van derden of om andere deskundigen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden of andere deskundigen namens de cliënt te aanvaarden. Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden of andere deskundigen, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derde of andere deskundige zijn kosten en erelonen aan Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA dan wel aan de cliënt aanrekent.

9. Een eventuele beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA wordt uitbetaald. Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA is onderschrijver van de basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten te Gent en onderschrijft daarnaast een bijkomende waarborg in 2de rang.  Een overzicht van de afgesloten verzekeringspolissen kan schriftelijk worden opgevraagd. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan  Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van 100.000 EUR.

10. Alle elektronische communicatie uitgaand van Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA is louter indicatief en kan op generlei wijze de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA in het gedrang brengen, behoudens bijlagen in pdf-formaat, door een vennoot ondertekend. Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem. Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van Advocatenkantoor Thierry Lauwers Burg. BVBA.

11. Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is de enig bindende.  Vrije vertalingen zijn in de Franse en de Engelse taal beschikbaar. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologie. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken te Gent.

12. De advocaten worden door de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals gewijzigd door de wet van 12 januari 2004 en de wet van 8 januari 2010 en door het reglement OVB van 21 december 2011 genomen in toepassing van art. 38 en 39 van deze Wet, verplichtingen opgelegd. Onder deze verplichtingen vallen de identificatieplicht, de waakzaamheidsplicht en een meldingsplicht in geval van vermoeden van witwassen. Een gebeurlijke melding geschiedt steeds aan de Stafhouder, en zonder dat de advocaat gerechtigd is zijn cliënt hierover te informeren. In bepaalde omstandigheden dient de advocaat zich als raadsman uit het dossier terug te trekken.