Skip to main content

Op 13 maart 2019 is een wetsvoorstel ingediend met een nieuwe methode voor het beoordelen van belastinggeschillen binnen de Europese Unie.

Een grensoverschrijdend geschil wordt momenteel beoordeeld op basis van de bepalingen van de bilaterale belastingovereenkomsten en –verdragen of op basis van het Arbitrageverdrag van de Unie. De mechanismen voorzien door deze instrumenten leiden evenwel niet in alle gevallen tot een doeltreffende beslechting binnen een redelijk termijn.

Naast de reeds bestaande procedures, wordt daarom een volledig nieuwe procedure ingesteld voor het beoordelen van geschillen tussen lidstaten, die ontstaan zijn bij een verschillende toepassing van bilaterale belastingverdragen en die tot dubbele belasting hebben geleid.

De nieuwe procedure bestaat uit drie verschillende fases:

  • In een eerste fase dient de belanghebbende een klacht over een geschil in bij de bevoegde autoriteiten. Die moet zich binnen de zes maanden uitspreken over de ontvankelijkheid ervan.
  • Na de aanvaarding van de klacht moet worden getracht het geschil te beslechten via een procedure voor onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten.
  • Indien in de tweede fase geen oplossing werd gevonden, kan de belanghebbende vragen om het geschil op te lossen door middel van arbitrage. Daartoe wordt een raadgevende commissie of een commissie voor alternatieve geschillenbeslechting opgericht, die een advies uitbrengt over het geschil.

Wilt u weten wat de specifieke gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn voor uw situatie? Neem dan contact op met Lauwers Fiscale Advocaten.