Skip to main content

De recente goedkeuring van het wetsontwerp “houdende diverse fiscale bepalingen” door de Kamercommissie Financiën op 10 november 2023, introduceert een nieuwe dynamiek in het fiscale landschap van België. Deze wetswijziging brengt nieuwe vormen van reorganisatie met zich mee, waaronder de cruciale belastingneutraliteit voor bepaalde reorganisatievormen in inkomstenbelastingen.

Belastingneutraliteit bij Reorganisaties

Deze belastingneutraliteit betekent dat bepaalde reorganisaties nu kunnen plaatsvinden zonder extra fiscale lasten, waardoor bedrijven aangemoedigd worden om hun structuren te optimaliseren.

Uitleg van Nieuwe Reorganisatievormen

Deze veranderingen komen voort uit de omzetting van de Europese “Mobiliteitsrichtlijn” in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en introduceren de volgende nieuwe reorganisatievormen:

 1. Vereenvoudigde Zusterfusie
  • Dit is een fusie tussen zustervennootschappen die dezelfde aandeelhouders hebben. In tegenstelling tot standaardfusies, waarbij nieuwe aandelen worden uitgegeven, is dit bij een vereenvoudigde zusterfusie niet nodig.
  • Voordelen: Het proces wordt hierdoor aanzienlijk vereenvoudigd, doordat de administratieve lasten verminderen. Deze vorm is bijzonder nuttig voor groepsinterne reorganisaties, omdat de aandeelhoudersstructuur ongewijzigd blijft.
 2. Niet-Evenredige Partiële Splitsing
  • Dit betreft de splitsing van een vennootschap waarbij nieuwe aandelen van de gesplitste vennootschap worden uitgegeven aan de bestaande aandeelhouders, maar niet noodzakelijkerwijs in een evenredige verhouding tot hun bestaande aandelen.
  • Voordelen: Deze structuur maakt het mogelijk de eigendomsverhoudingen binnen een vennootschap te herzien, waardoor aandeelhouders flexibeler kunnen inspelen op zakelijke en strategische behoeften.
 3. Grensoverschrijdende Splitsing door Scheiding
  • Hierbij wordt een deel van het vermogen van een vennootschap afgesplitst naar een andere vennootschap in een ander land, waarbij de nieuw uitgegeven aandelen van de verkrijgende vennootschap toegekend worden aan de gesplitste vennootschap zelf.
  • Voordelen: Deze vorm faciliteert complexe grensoverschrijdende herstructureringen, door meer opties te bieden voor de verdeling van activa en passiva over verschillende jurisdicties.

Uitbreiding van fiscale definities en boekhoudrechtelijke aanpassingen

Deze wetswijziging breidt de fiscale definities uit om deze nieuwe reorganisatievormen te omvatten. Daarnaast vereisen deze veranderingen boekhoudrechtelijke aanpassingen in het KB/WVV om de nieuwe reorganisatievormen te accommoderen.

Retroactieve inwerkingtreding

Deze wetswijzigingen treden retroactief in werking vanaf 16 juni 2023, wat betekent dat reorganisaties die sinds die datum zijn uitgevoerd, kunnen profiteren van de nieuwe regelingen.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden jullie op de hoogte! Heb je vragen over hoe dit jouw fiscale situatie kan beïnvloeden? Neem gerust contact met ons op.