Skip to main content

Het Koninklijk Besluit van 6 juni 2021 wijzigt de modaliteiten van de mededeling van informatie aan het Centraal Aanspreekpunt van Rekeningen en Financiële Contracten (CAP). Het CAP heeft als doel de verzamelde informatie over de in België bestaande rekeningen en financiële contracten en over de buitenlandse rekeningen van inwoners van België ter beschikking te stellen aan overheden, personen en instellingen.

Dit nieuw besluit kadert in de verwerking van persoonsgegevens volgens de nieuwe privacywetgeving en is van belang om de wettelijkheid van de opdrachten die de fiscale administratie vervult te rechtvaardigen.

Het past in de vereisten van noodzakelijkheid en proportionaliteit van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). Fiscale wetten zijn van openbare orde en er bestaat vaak onwil om medewerking te verlenen aan fiscaal onderzoek. De AVG erkent dat aan de wettelijke opdracht van de fiscale administratie geen dermate strikte interpretatie verbonden kan worden dat de efficiëntie van de werkzaamheden van openbare orde op de helling zou komen te staan. Dit is een preventieve maatregel met als doel om meer transparantie op fiscaal niveau te leiden en belastingfraude te vermijden.

De wijziging heeft tot gevolg dat er beslag kan gelegd worden op rekeningen met een positief saldo. Binnen de EU-lidstaten en OESO-verdragen tracht men zo tot een meer transparant fiscaal beleid te komen.

De saldi en geglobaliseerde bedragen moeten aan het CAP worden meegedeeld binnen een termijn van 1 maand, met uitzondering van financiële contracten gesloten door verzekeringsmaatschappijen die binnen de 3 maanden moeten worden meegedeeld.

De saldi en geglobaliseerde bedragen worden 10 jaar lang bewaard. De eerste aan het CAP meegedeelde saldi en geglobaliseerde bedragen zullen per 31 december 2020 worden afgesloten, teneinde indien mogelijk samen te vallen met de invoering van de nieuwe taks op de effectenrekeningen.

De aanpassing van de werking van het CAP werpt nieuwe elementen op wat betreft de noodzakelijkheid en de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het rechtvaardigt de uitwisseling van bankgegevens ter bestrijding van fiscale fraude. Het zal moeten blijken of deze nieuwe wetgeving de steeds evoluerende rechtspraak in verband met fiscale controles zal doorstaan. Heeft u vragen over wat deze regelgeving voor u betekent? Contacteer Lauwers Fiscale Advocaten.