Wetgeving: nieuwe taks op effectenrekening is een feit

Door 26/02/2021Geen categorie
Effectentaks

Donderdag 25 februari 2021 verscheen de wet voor de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in het Belgisch Staatsblad. Het doel van deze nieuwe taks is louter budgettair, de taks levert een bijdrage aan de instandhouding van de sociale zekerheid.

Lauwers Fiscale Advocaten heeft dit thema de laatste jaren op de voet gevolgd. Ik hoef maar te verwijzen naar onze eerdere bijdragen over dit thema. De effectentaks kwam de laatste jaren regelmatig in het nieuws. De vorige editie van de effectentaks is vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Toch behoort vanaf vrijdag 26 februari 2021 de effectentaks, weliswaar in een sterk gewijzigde vorm, weer tot de fiscale realiteit. We zetten de belangrijkste kenmerken voor u op een rijtje.

Waarop heeft de belasting betrekking?

Het gaat hier over een jaarlijkse belasting die geheven wordt op het aanhouden van een effectenrekening. De taks is zowel van toepassing op binnenlandse en buitenlandse effectenrekeningen. In kader van het territorialiteitsbeginsel wordt de effectenrekening van een niet-inwoner enkel geviseerd indien ze aangehouden worden bij een Belgische tussenpersoon. De taks wordt geheven op alle financiële instrumenten en geldmiddelen die worden aangehouden op een effectenrekening. Deze effectenrekening moet gehouden worden door een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of door de oprichters van juridische constructies in de zin van de Kaaimantaks.

Hoeveel bedraagt het belastingtarief?

Het tarief van de taks bedraagt 0,15%. Deze wordt geheven op de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten die worden aangehouden op de betrokken effectenrekening op de bepaalde referentietijdstippen. Deze referentietijdstippen liggen vast op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. In het kader van het openen of sluiten van een effectenrekening moet er enkel rekening gehouden worden met de tijdstippen waarop de rekening daadwerkelijk bestond.

Wanneer wordt de belasting toegepast?

De taks wordt enkel toegepast indien de gemiddelde waarde van de effectenrekening meer dan 1 miljoen euro bedraagt, dit wordt aanzien als de ‘minimumdrempel’.  Daarnaast wordt de taks beperkt tot 10% van het verschil tussen de heffingsgrondslag en het drempelbedrag. Dit om te voorkomen dat de waarde van de effectenrekening zou dalen tot onder het drempelbedrag van 1 miljoen euro.

Welke effectenrekeningen zijn vrijgesteld van belasting?

Effectenrekeningen die uitsluitend voor eigen rekening worden aangehouden zijn vrijgesteld van de taks. Deze vrijstelling is echter enkel van toepassing indien ze aangehouden worden door bepaalde financiële instellingen (NBB, Europese Centrale bank, financiële instellingen, beursvennootschappen…).

Wanneer treedt de belasting in werking?

In het Wetboek Diverse Rechten en Taksen is er een algemene antimisbruikbepaling opgenomen. Deze bepaling is niet beperkt tot de nieuwe taks, maar heeft een algemene draagwijdte. Deze bepaling geldt retroactief vanaf 30 oktober 2020. Daarnaast voorziet de wet in aangifteverplichtingen, rapportageverplichtingen, maar ook in administratieve boetes tot 200% wanneer de aangifte of de betaling niet binnen de voorziene termijn rond zijn.

Heeft u effectenrekeningen in binnen- of buitenland?

Wenst u meer informatie over de effectentaks? Wenst u de fiscale ongemakken die traditioneel met nieuwe belastingen gepaard gaan een stap voor te zijn? Thierry Lauwers en zijn team beantwoorden al uw vragen en volgen voor u de wettelijke ontwikkelingen op de voet.